Ana Sayfa
Yönetmelik

Yönetmelik

 

 

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

BİLGİSAYAR ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

             Amaç

             Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya  Üniversitesine bağlı olarak kurulan , Sakarya  Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin amacına, görevlerine, yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             Madde 2 — Bu Yönetmelik; Sakarya Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAUM)’nin amacına, görevlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             Madde 3 — Bu Yönetmelik 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci  maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı, Görevleri, Yönetim Organları ve Personel İhtiyacı

             Merkezin amacı

             Madde 4 — Merkezin amacı; bilimsel anlamda yürütülen yurt içi ve yurt dışındaki büyük çaplı projelerde ihtiyaç duyulan yazılım ve otomasyonları hazırlamak; danışmanlık hizmeti vermek; üniversite-üniversite, üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde ihtiyaç duyulan uygulamaları gerçekleştirerek, bölgede yetişmiş eleman sayısının artmasına yönelik uygulama faaliyetlerinde bulunmak; ülkemizin bilgi toplumuna geçiş sürecinde e-Devlet ve e-Üniversite projeleri ile ilgili çalışmalar yaparak, bu konuda uygulanacak politikaların belirlenmesine katkıda bulunmaktır.

             Merkezin görevleri

             Madde 5 — Merkez aşağıdaki görevleri yürütür:

             a) Gerek üniversite içi, gerekse üniversite dışı projelerde ihtiyaç duyulan yazılım ve otomasyonları gerçekleştirmek, bu konularda danışmanlık yapmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak.

             b) Bölgede bilgisayardan yararlanan tüm kurum ve kuruluşların yazılım alanında ihtiyaç duyduğu konularda araştırma ve uygulamalar yapmak.

             c) Bilgi toplumuna geçiş sürecinde, ülkemizin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı nitelikteki bilgisayar destekli bilimsel ve teknolojik araştırmaları planlamak, gerektiğinde bilgisayar uygulamalarını gerçekleştirmek ve özendirmek.

             d) Bilgisayarla ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak,

             e) Merkezin kuruluş amacına ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmak.

             Merkezin organları

             Madde 6 — Merkezin organları şunlardır:

             a) Yönetim Kurulu.

             b) Merkez Müdürü.

             Yönetim kurulu

             Madde 7 — Yönetim Kurulu, tabii üye olan Merkez Müdürü ve müdür yardımcıları dahil yedi üyeden teşekkül eder. Diğer dört üye merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün daveti ile yılda en az iki defa Merkezin faaliyetlerini görüşmek üzere toplanır. Yönetim Kurulu ancak üye sayısının yarısından fazla olmak şartı ile oy çoğunluğu sağlandığında karar alabilir.

             Yönetim kurulunun görevleri

             Madde 8 — Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

             a) Bu Yönetmeliğe ve kuruluş amacına göre merkezin çalışma düzenini tespit etmek.

             b) Rektörlüğe sunulacak olan faaliyet raporunu görüşmek.

             c) Araştırıcı ve uygulayıcı elemanların; bilgisayar ile ilgili araştırma, yayın bilimsel toplantılara katılmak için yapacakları mali destek isteklerini değerlendirmek.

             d) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirip, öneriler sunmak.

             Merkez müdürü

             Madde 9 — Merkez Müdürü; Sakarya Üniversitesi öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten tekrar görevlendirilebilir. Merkez Müdürüne yardımcı olmak üzere, Merkez Müdürünün önerisi ve Rektörün onayı ile Üniversite öğretim elemanları arasından bilgisayar konusunda uzmanlaşmış iki kişi Merkez müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Merkez Müdürü; görev başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birine, Merkez müdür yardımcıları da bulunmazsa Yönetim Kurulu üyelerinden birine vekalet bırakır.

             Merkez müdürünün  görev ve yetkileri

             Madde 10 — Merkez Müdürünün  görev ve yetkileri şunlardır:

             a) Yönetim Kurulunu toplamak ve başkanlık etmek.

             b) Merkezin çalışma, hedef ve planlarını hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra bunları Rektörlüğe sunmak.

             c) Merkezin idari işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörlüğe sunmak.

             d) Yurt içi ve yurt dışı araştırma ve uygulama merkezleri ile işbirliği yapmak.

             e) Merkezin yıllık faaliyet raporunun Rektörlüğe sunulmasını sağlamak.

             f) Birimlerin genel gözetim ve denetim görevini yürütmek, gerekli gördüğü hallerde Yönetim Kuruluna bilgi vererek birimler arasında personel ve görev değişikliği yapmak.

             Personel ihtiyacı

             Madde 11 — Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlarca karşılanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

             Yürürlük

             Madde 12 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             Madde 13 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sakarya Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

www.hukuk.sakarya.edu.tr (Yönetmelikler)